0512 511942
Leerkrachten

Leerkrachten

De groepsleerkrachten
Groep 1/2A Ilona van Eijk
Groep 1/2B Geertje Schipper en Inka Jongsma-Visser
Groep 1/2C Meike de Beij
Groep 3 Gaby Huitema en Ybeltsje de Groot
Groep 4 Elisabeth Smit en Lyanne Land
Groep 5A Marrit Bosch en Marieka Bos
Groep 6 Simone Adriaanse, Jennie Bijlsma en Marieka Bos
Groep 7A Dirkje van der Veen en Kristel Sikkens
Groep 7B Paula Schuurman
Groep 8A Karin de Boer en Brenda Boschma
Groep 8B Wilfred Mensinga