0512 511942
Leerkrachten

Leerkrachten

De groepsleerkrachten
Groep 1/2A Marieka Bos en Ybeltsje de Groot
Groep 1/2 Geertje Schipper en Inka Jongsma-Visser
Groep 3A Ybeltsje de Groot en Lyanne Land
Groep 3/4 Gaby Huitema
Groep 4 Paula Schuurman
Groep 5A Elisabeth Smit
Groep 5B Marrit Bosch en Jennie Bijlsma
Groep 6A Dirkje van der Veen en Kristel Sikkens
Groep 6B Simone Adriaanse en Jennie Bijlsma
Groep 7 Dieneke Veenstra en Jennie Bijlsma
Groep 8 Wilfred Mensinga