0512 511942
Leerkrachten

Leerkrachten

De groepsleerkrachten
Groep 1/2A Marieka Bos en Ilona van Eijk
Groep 1/2B Geertje Schipper en Inka Jongsma-Visser
Groep 1/2C Meike de Beij
Groep 3 Gaby Huitema, Ybeltsje de Groot en Lyanne Land
Groep 4 Ilona van Eijk en Jennie Bijlsma
Groep 5A Elisabeth Smit
Groep 5B Marrit Bosch en Tiny Nijmeijer
Groep 6A Simone Adriaanse en Tiny Neijmeijer
Groep 6B Dirkje van der Veen en Kristel Sikkens
Groep 7A Paula Schuurman
Groep 7B Karin de Boer en Maartje Bruggert
Groep 8 Wilfred Mensinga