0512 511942
Onze groepen

Onze groepen


Indeling en werkwijze

Op 1 oktober 2020 telde De Kameleon 218 leerlingen. Wij streven er altijd naar de groepen klein te houden. Dit schooljaar hebben we bij de start van het schooljaar 11 groepen kunnen vormen. Dat betekent een gemiddelde groepsgrootte van net iets minder dan 20 leerlingen. Vanwege de groei bij de kleuters hebben we halverwege het schooljaar een extra instroomgroep kunnen inzetten. Kleutergroepen combineren we altijd, omdat we bewust kiezen voor met- en van elkaar leren. Voor de groepen 3 t/m 8 gaat onze voorkeur uit naar jaargroepen (losse groepen). Dit is niet altijd mogelijk, waardoor soms een combinatiegroep ontstaat. Bovendien werken de groepen onderling ook samen.

Aantal leerlingen per groep?
De gemiddelde grootte van een kleutergroep ligt aan het begin van het schooljaar rond de 15, omdat we ook rekening houden met instroom van nieuwe kleuters. Ook groep 3 houden we bij voorkeur klein. Om dat te kunnen realiseren hebben we dit schooljaar gekozen ook een (kleinere) combinatiegroep 3/4 te starten. Voor de groepen 3 t/m 8 ligt het leerlingenaantal normaliter tussen de 17 en 22 leerlingen. Binnen de groep wordt gedifferentieerd. Dat betekent dat leerlingen op hun eigen niveau werken en er ruimte is om kinderen extra aandacht te geven.

De Medezeggenschapsraad (MR) wordt ieder jaar in kennis gesteld van de formatieve mogelijkheden voor het komende schooljaar en dient met de groepsindeling in te stemmen.

Groep 1/2

Kleuters leren spelenderwijs en krijgen daar alle ruimte voor in groep 1 en 2. In onze kleuterlokalen hebben we uitdagende speelhoeken ingericht. Jonge kinderen leren vooral veel door samen te spelen en te ontdekken. Samen of alleen een (ontwikkelings)spel kiezen uit de spellenkast, bouwen in de bouwhoek, even een spel op de iPad of spelen op de speelverdieping. Er is zoveel keuze! Samen spelen en leren doen we in de klas, maar ook buiten op het plein of in ons mooie gymlokaal.

Werken met thema’s

In de groepen werken we met verschillende thema’s en de speelhoeken sluiten hier ook op aan. We kiezen uitdagende thema's, van waaruit we lessen geven waarin reken- en taalactiviteiten, maar ook motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele activiteiten worden aangeboden. Daarmee creëren we een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3.

Onze groepen

Groep 3

Onze groepen

Ongeveer een derde van alle uren die uw kind in groep 3 op school zit, is het bezig met taal! In de eerste helft van groep 3 is dat zelfs nog meer, want om sneller te kunnen lezen moeten er nu eenmaal veel leeskilometers worden gemaakt. We gebruiken daarvoor de meest recente methode van Veilig Leren Lezen. Het goed en vlot kunnen lezen van woorden en zinnen is een belangrijke voorwaarde om ook in de toekomst van het aanbod van ons onderwijs gebruik te kunnen maken. De methode ‘Veilig Leren Lezen’ bestaat uit meerdere niveaus (zon – maan – raket – ster), zodat de kinderen op hun eigen niveau zich het aanvankelijk lezen eigen kunnen maken.

Natuurlijk is leren lezen heel belangrijk, maar ook aan het rekenen besteden we veel tijd en aandacht met behulp van de nieuwste versie van Wereld in Getallen.

Groep 4 t/m 8

In deze groepen worden de leerlingen zo goed mogelijk begeleid op hun eigen niveau. Hiervoor gebruiken we het EDI-model (Expliciete Directe Instructie-model) en Snappet: Iedere leerling vanaf groep 4 heeft een eigen laptop en werkt daarmee op eigen niveau aan het behalen van leerdoelen bij de belangrijkste vakken. Ook houdt het programma de prestaties van leerlingen bij: Welke oefeningen doet het kind snel, welke duren langer, wat gaat goed, en waar maakt het kind nog fouten? Zo wordt duidelijker zichtbaar waar leerlingen nog hulp nodig hebben. Dat geldt niet alleen bij de zwakke leerlingen, maar ook bij de sterke leerlingen, die bij meer traditionele vormen van onderwijs wel eens over het hoofd worden gezien.

Voor de toedeling van de groepen aan de leerkrachten geldt het principe dat we per groep maximaal twee verschillende leerkrachten inzetten. Slechts bij hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken. Voor meer informatie over de vakken en de gebruikte methodes leest u meer in onze schoolgids.

Onze groepen