Contactgegevens

 

Obs De Kameleon

Middelwyk 2
9202 GV Drachten
 
Postbus 303
9200 AH Drachten
 
Telefoon: 0512 511942
 

Belangrijke documenten

Hieronder kunt u de belangrijke documenten van de school bekijken.

 

-> Schoolgids

-> Bijlage schoolgids

-> Bovenschoolse schoolgids

 

Folder van obs de Kameleon

Klik hier

 

Informatiefolder nieuwe leerlingen

Klik hier

Visie van de school

De uitgangspunten van o.b.s. De Kameleon zijn:
  • O.b.s. De Kameleon is een openbare school die ruimte biedt aan kinderen met verschillende culturele achtergronden en levensovertuigingen. Niet apart, maar samen!
  • Onze school biedt een veilige plek voor leerlingen, ouders en leerkrachten waarbij de doorgaande lijn, de communicatie en een goede sfeer belangrijke elementen zijn.
  • Wij staan ervoor, dat elke leerling zich op alle fronten optimaal ontwikkelt. We denken hierbij aan kennis, creativiteit, omgaan met elkaar, beweging en zelfstandigheid.
  • In het onderwijs staan bij ons het zelfstandig werken en differentiatie centraal. Differentiatie is de manier waarop de leerkracht rekening houdt met de verschillen tussen leerlingen. Wij hanteren daarbij het directe instructiemodel.
  • De kameleon is daarmee een school waar ieder kind graag naar toe gaat.
De organisatie van het onderwijs
 
Piramide project
In de groep 1 en 2 wordt het Piramide project uitgevoerd. Dit is een project waar de groepsleerkrachten twee jaar scholing voor hebben gevolgd en dat aansluit op wat er in de peuterspeelzalen gedaan wordt. Piramide is een uitgewerkte educatieve methode voor peuterspeelzalen en de onderbouw van de basisscholen. In een combinatie van spelen, werken en leren worden drie- tot zesjarigen gestimuleerd in bijvoorbeeld de ontwikkeling van hun taal en denken, creativiteit en persoonlijkheid. Voor kinderen die extra steun nodig hebben, is er extra aandacht in de vorm van tutoring. Een van de leerkrachten van groep 1 en 2 heeft een aantal dagdelen daarvoor de tijd.
 
Leerlingverdeling
Jaarlijks wordt op basis van het aantal leerlingen in het vorige schooljaar, het totale aantal leerkrachten berekend waarover de school kan beschikken. Onze groepen worden in beginsel, ingedeeld naar leeftijd. Binnen de groepn wordt echter op bepaalde lesonderdelen gewerkt naar niveau en tempo. Uitgangspunt bij de samenstelling van de groepen is onder andere een evenwichtige verdeling van de aantallen leerlingen over de groepen. Soms zijn we gedwongen een jaargroep te splitsen of samen te voegen. In die gevallen voeren de hierbij betrokken leerkrachten vaak overleg om hetzelfde tempo in de leerstof aan te houden. In de afweging in welke groep een kind in zo'n geval geplaatst wordt, houden we rekening met een groot aantal factoren: onder andere géén broertjes en zusjes bij elkaar in de klas. Kinderen van groep 1, die bij groep 2 ingedeeld worden zijn vaak de oudste leerlingen van groep 1. Er wordt echter altijd over dit soort zaken met de ouders overlegd. Kinderen, die voor 1 oktober 5 jaar worden, gaan in principe naar groep 2. Dit betekent dat een kind, dat op zijn vierde verjaardag op school komt ruim één jaar tot bijna twee jaar in groep 1 kan zitten.
 
Groepsgrootte
De omvang van de groepen kan nogal wisselen. Gemiddeld ligt het aantal kinderen per groep rond de 20, met een maximale marge van tien naar boven en tien naar beneden. Aan het eind van een schooljaar kan het voorkomen, dat vooral kleutergroepen langzamerhand wat groter worden, doordat er steeds meer kinderen die vier jaar zijn geworden op school komen. Het betreft hier altijd een tijdelijk verschijnsel dat zich in bijna iedere kleutergroep in Nederland voordoet.
 
Samenstelling van het team
O.b.s. De Kameleon kent binnen haar organisatie verschillende functies. Naast de directeur zijn er groepsleerkrachten, LIO-stagiaires (Leraar in Opleiding), een IB-er (intern begeleider), een RT-er (remedial teacher), een tutor, een vakleerkracht voor handvaardigheid, een leerkracht voor H.V.O. (humanistische vorming) en/of godsdienst. Voor de verdeling van de functies binnen het team kijkt u onder het kopje 'Team'.
 
Overzicht van de methoden
 
Lezen
Veilig leren lezen
Begrijpend lezen
Tekstverwerken
Taal
Taal op maat
Schrijven
Schrijven in de basisschool
Rekenen
Reken Zeker
Aardrijkskunde
Wereld van Verschil
Geschiedenis
Brandaan
Engels
Just do it!
Natuur
Natuniek
Techniek
Techniektorens
Frysk
Studio F
Verkeer
Op voeten en fietsen (groep 5 en 6), Jeugdverkeerskrant (groep 7 en 8)
Muziek, dans en drama
Moet je doen
 
Vierjarenplan
Tijdens het vierjarenplan 2011 - 2015 wordt er vooral gewerkt aan:
  • Het opnieuw met elkaar bespreken van de visie van de school. Wat willen de ouders en het team nu echt!
  • De uitwerking van Passend Onderwijs binnen de school.
  • De manier van volgen van de kwaliteit van onderwijs. We willen immers nauwkeurig kunnen zien hoe de leerling zich ontwikkeld.
  • Scholing van teamleden en de invoering van een taal- en rekenspecialist.
 

Contactgegevens

 

Obs De Kameleon

Middelwyk 2
9202 GV Drachten
 
Postbus 303
9200 AH Drachten
 
Telefoon: 0512 511942
 

Belangrijke documenten

Hieronder kunt u de belangrijke documenten van de school bekijken.

 

-> Schoolgids

-> Bijlage schoolgids

-> Bovenschoolse schoolgids

 

Folder van obs de Kameleon

Klik hier

 

Informatiefolder nieuwe leerlingen

Klik hier

 

Contactgegevens

 

Obs De Kameleon

Middelwyk 2
9202 GV Drachten
 
Postbus 303
9200 AH Drachten
 
Telefoon: 0512 511942
 

Belangrijke documenten

Hieronder kunt u de belangrijke documenten van de school bekijken.

 

-> Schoolgids

-> Bijlage schoolgids

-> Bovenschoolse schoolgids

 

Folder van obs de Kameleon

Klik hier

 

Informatiefolder nieuwe leerlingen

Klik hier