Contactgegevens

 

Obs De Kameleon

Middelwyk 2
9202 GV Drachten
 
Postbus 303
9200 AH Drachten
 
Telefoon: 0512 511942
 

Voor het aanvragen van verlof kunt u hier het formulier downloaden. Graag ingevuld inleveren bij de directeur.

Verlofformulier

Verlof

Wilt u buiten de schoolvakanties extra dagen vrij dan kunt u daarvoor een speciaal formulier vragen bij de groepsleerkracht of de administratie van de school. De schriftelijke aanvraag voor extra vrij is verplicht! Ook voor het aanvragen van het bezoek aan dokter, tandarts en ziekenhuis onder schooltijd kunt u dit formulier gebruiken. U krijgt daarna z.s.m. bericht van de directie of deze wel of niet akkoord kan gaan met de verlofaanvraag.
 
Vakantieverlof
Verlof buiten de officiele schoolvakantie (dus extra verlof op grond van artikel 11, lid f) is slechts toegestaan wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers. Een verzoek hiertoe dient minimaal twee maanden van tevoren (indien mogelijk) aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Dit vakantieverlof mag slechts éénmaal per schooljaar worden verleend, voor maximaal 10 schooldagen en mag niet plaats vinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar (artikel 13a).
 
Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen of minder
Een verzoek om extra verlof in geval van andere gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Een verzoek kan worden ingewilligd indien het extra verlof noodzakelijk is als gevolg van:
 1. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, één en ander voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 2. Verhuizing;
 3. Huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 4. Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten;
 5. Overlijden van bloed- of aanverwanten;
 6. Bevalling van moeder/verzorgsters/voogdes;
 7. 25-, 40-, 50- en 60-jarig ambst- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten;
 8. Het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst- of levensovertuiging;
 9. Andere dan hierboven genoemde omstandigheden in zeer bijzondere gevallen (géén vakantieverlof).
Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet voor méér dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand van tevoren bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd. Verlof kan worden verleend indien de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.
 
Opmerkingen:
 • De directeur van de school bepaalt naar eigen inzicht, conform de richtlijnen 1 t/m 9 of een bepaalde reden al dan niet geldig is.
 • De directeur van de school geeft de ouders/verzorgers de mogelijkheid om één vrije dag per schooljaar op te nemen.
 • Als ouders/verzorgers niet akkoord gaan met het besluit van de directeur van de school of de leerplichtambtenaar kunnen zij beroep aantekenen volgens de Algemene Wet Bestuursrecht.
 • De directeur is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim bij de leerplichtambtenar te melden. Tegen ouders/verzorgers die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.
 • Schriftelijke aanvraag van extra vrij is verplicht!
 

Contactgegevens

 

Obs De Kameleon

Middelwyk 2
9202 GV Drachten
 
Postbus 303
9200 AH Drachten
 
Telefoon: 0512 511942
 

Voor het aanvragen van verlof kunt u hier het formulier downloaden. Graag ingevuld inleveren bij de directeur.

Verlofformulier

 

Contactgegevens

 

Obs De Kameleon

Middelwyk 2
9202 GV Drachten
 
Postbus 303
9200 AH Drachten
 
Telefoon: 0512 511942
 

Voor het aanvragen van verlof kunt u hier het formulier downloaden. Graag ingevuld inleveren bij de directeur.

Verlofformulier