Contactgegevens

 

Obs De Kameleon

Middelwyk 2
9202 GV Drachten
 
Telefoon: 0512 511942
 

Aanvraagformulieren

 

Aanvraag sociale zaken

Klik hier

 

Folder Leergeld

Klik hier

www.leergeldfrieslandoost.nl 

 

Advertentie Leergeld

Klik hier

https://www.kindpakket.nl/smallingerland/ouderformulier 

 

Ouderbrief schoolgeld

Klik hier

 

GMR/MR/OR

MR
MR staat voor Medezeggenschapsraad.
Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een wiskundemethode, huiswerkbegeleiding, of de klassenindeling. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school, fuseren met een andere schoo. Bijna teveel om op te noemen. Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding op school. Een school heeft ook een schoolbestuur (bij een openbare school is dat het gemeentebestuur). Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen. Een schoolbestuur neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg. Net zoals de regering overleg voert met de Tweede Kamer of een organisatie met de ondernemingsraad. Het schoolbestuur luistert naar de argumenten die de medezeggenschapsraad naar voren brengt. Deze wegen zwaar mee in het uiteindelijke besluit. Door actief te zijn voor de medezeggenschapsraad kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.
 
OR
OR staat voor Ouderraad.
Taken van de ouderraad in het onderwijs
De ouderraad heeft geen wettelijke status of taken. Scholen zijn niet verplicht een ouderraad in te stellen. In de ouderraad zitten de vertegenwoordigers van ouders van leerlingen. De ouders kiezen deze vertegenwoordigers. Meestal organiseert de ouderraad eenmaal per jaar een vergadering voor alle ouders. In die vergadering legt de ouderraad verantwoording af over het beleid dat gevoerd is. Ook overlegt de ouderraad met de ouders over het beleid voor de toekomst. Bij problemen op school die van belang zijn voor ouders, roept de ouderraad meestal de ouders bijeen voor overleg. Tenslotte stimuleert de ouderraad activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat.
 
G.M.R.
De medezeggenschap bij de openbare basisscholen van Furore.
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (M.R.). De M.R. is wettelijk verplicht en regelt de invloed op het beleid en het functioneren van de school.
In de M.R. hebben ouders en personeel zitting. Afhankelijk van de onderwerpen kan de oudergeleding en de personeelsgeleding instemmen of adviseren bij de voorstellen, die de schooldirectie voorlegt. Iedere school heeft een M.R. die locatiegebonden zaken bespreekt, waarbij de directeur een adviserende rol vervult.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (G.M.R.) lijkt op de gewone M.R: ook hierin is een ouder- en personeelsgeleding. Tijdens de G.M.R-vergaderingen wordt het bestuur vertegenwoordigd door de algemeen directeur. De aanwezigheid van de algemeen directeur de heer Jaap Balkema is om de G.M.R. te informeren en te adviseren.
Bovenschoolse aangelegenheden worden behandeld in de G.M.R. De G.M.R. komt 5 a 6 maal per jaar bijeen.
Voor meer informatie www.opofurore.nl/gmr
 

Contactgegevens

 

Obs De Kameleon

Middelwyk 2
9202 GV Drachten
 
Telefoon: 0512 511942
 

Kindpakket gemeente Smallingerland

Minimagids 2018

klik hier

 

Informatie over kindpakket

klik hier

Aanvraagformulieren

 

Aanvraag sociale zaken

Klik hier

 

Folder Leergeld

Klik hier

www.leergeldfrieslandoost.nl 

 

Advertentie Leergeld

Klik hier

https://www.kindpakket.nl/smallingerland/ouderformulier 

 

Ouderbrief schoolgeld

Klik hier

 

 

Contactgegevens

 

Obs De Kameleon

Middelwyk 2
9202 GV Drachten
 
Telefoon: 0512 511942
 

Kindpakket gemeente Smallingerland

Minimagids 2018

klik hier

 

Informatie over kindpakket

klik hier

Aanvraagformulieren

 

Aanvraag sociale zaken

Klik hier

 

Folder Leergeld

Klik hier

www.leergeldfrieslandoost.nl 

 

Advertentie Leergeld

Klik hier

https://www.kindpakket.nl/smallingerland/ouderformulier 

 

Ouderbrief schoolgeld

Klik hier

 

 

Kindpakket gemeente Smallingerland

Minimagids 2018

klik hier

 

Informatie over kindpakket

klik hier