Contactgegevens

 

Obs De Kameleon

Middelwyk 2
9202 GV Drachten
 
Telefoon: 0512 511942
 

Gedragscode

De opvoeding van kinderen komt het beste tot haar recht in een veilige en duidelijke leer-/ leefsituatie. Kinderen moeten opgevoed worden tot verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen. Het doel van de opvoeding is o.a. het ontwikkelen van een positief zelfbeeld. Als een kind zichzelf leert accepteren met zijn mogelijkheden, kan het een gelukkig mens worden. Als dat lukt zal het later weerbaar zijn, zodat het zich goed kan redden in een steeds ingewikkelder wordende samenleving.
 
Een aantal stelregels van waaruit we werken:
 • het schoolteam vindt het heel belangrijk, dat kinderen met plezier naar school gaan.
 • de school hecht aan een strakke en duidelijke organisatiestructuur.
 • kinderen al vroeg leren eigen verantwoordelijkheid te dragen.
 • voor de school gaat prioriteit uit naar: orde, rust, respect en regelmaat. Iedereen heeft daarin een rol en kan daarop worden aangesproken
 • kinderen hebben een stimulerende, uitnodigende begeleiding nodig.
 • belonen is beter dan straffen de school heeft de plicht om ouders goed te informeren over voorvallen en ouders hebben de plicht om zich actief op te stellen om samen met leerkrachten de goede pedagogische weg te zoeken voor hun kind met gedragsproblemen.
 • de school verwacht van ouders dat zij leerkrachten informeren over opvoedingsproblemen die ze thuis hebben met de kinderen. Hierdoor kunnen zaken op elkaar afgestemd worden.
Als een kind zich niet aan de regels houdt hanteren we een stappenplan in drie fases:
 1. Herinneren: bijv. wat doen we ook alweer? was je het even vergeten? o, wat zie ik nou?
 2. Waarschuwen als je het straks nog een keer vergeet, dan moet je..............
 3. Afzonderen als je weer weet hoe het ook alweer gaat op school, mag je het vertellen en is is het over
Bij kinderen die niet meer ontvankelijk zijn voor het woord ontstaat soms een andere situatie. Er moet dan anders worden opgetreden. Daarvoor hebben we de volgende gedragscode:
 
Gedragscode:
 1. De leerling wordt apart of buiten de deur gezet om een beetje af te koelen. Als dat niet met woorden kan pakt de leerkracht het kind bij de arm en verwijdert de halsstarrige leerling.
 2. Als het nodig is wordt de leerling naar de schoolleiding of naar een collega gestuurd. Het doel daarvan is: afkoeling.
 3. Overleg tussen collega en schoolleiding over vervolgstappen. Indien de leerkracht de leerling heeft vastgepakt in een duidelijke conflictsituatie, worden de ouders, voordat het kind thuiskomt, ingelicht. Indien dit niet telefonisch kan, gaat er een briefje naar de ouders.
 4. Wanneer het nodig is, worden de ouders gevraagd om op school te komen. In overleg wordt bepaald of de schoolleiding aanwezig moet zijn bij dit gesprek.
 5. Wanneer er sprake is van “herhalingsgedrag” moet de schoolleiding, samen met het teamlid en ouders een gesprek voeren over de wijze waarop de leerling het beste geholpen kan worden. Er zal door het gezin en de school, in het belang van het kind, één lijn getrokken moeten worden. Ook ouders kunnen het initiatief nemen en daarmee de gelegenheid krijgen beide kanten van het verhaal te horen.
 
Schoolregels:
 
Ik vind dat iedereen zich binnen en buiten school veilig moet kunnen voelen.
 
Daarom houd ik me aan de volgende regels:
 1. Ik respecteer de ander en discrimineer niet.
 2. Ik scheld niet en doe niet mee met uitlachen, roddelen, plagen en pesten.
 3. Ik blijf van een ander en van de spullen van een ander af.
 4. Als iemand mij lastig valt, vraag ik haar of hem daarmee te stoppen. ( Als dat niet helpt, vraag ik een juffrouw/ meester om hulp.)
 5. Als er ruzie is speel ik niet voor eigen rechter.
 6. Ik gebruik binnen en buiten school geen geweld.
 7. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden.
 

Contactgegevens

 

Obs De Kameleon

Middelwyk 2
9202 GV Drachten
 
Telefoon: 0512 511942
 
 

Contactgegevens

 

Obs De Kameleon

Middelwyk 2
9202 GV Drachten
 
Telefoon: 0512 511942